Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
07-Lĩnh vực tôn giáo

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đăng ký người vào tu

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động