Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
09-Lĩnh vực chứng thực

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Tải

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

trong ngày làm việc

: UBND cấp xã, phường

Tải

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

trong ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

trong ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong hoặc trong ngày làm việc tiếp theo

UBND cấp xã, phường lưu trữ hợp đồng, giao dịch

Tải

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Chứng thực di chúc

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục niêm yết hồ sơ khai nhận di sản thừa kế

01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động