Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
11-Lĩnh vực môi trường

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản (trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền) Đối với quy mô hộ gia đình

mười (10) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền)  Đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình nằm trên địa bàn một (01) xã

Mười (10) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục trả lời tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường

mười (15) ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải

Thủ tục tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết

mười (10) ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động