Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
16-Lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục đăng ký thường trú

không quá 15 ngày

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

không quá 07 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục xóa đăng ký thường trú

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã,phường

Tải

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục đăng lý tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 02 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

01 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

giải quyết ngay

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 02 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải

Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

chưa quy định cụ thể

Công an cấp xã, phường

Tải

Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

chưa quy định cụ thể

Công an xã, phường,

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động