Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
20-Lĩnh vực người có công

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục trợ cấp ưu đãi có công nuôi liệt sĩ

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục trợ cấp ưu đãi tuất liệt sĩ nuôi dưỡng (cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ là người cô đơn)

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

01 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường

Tải

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

01 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục lập hồ sơ công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) và thân nhân

55 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

65 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục lập hồ sơ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

50 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đối với thân nhân của Bà mẹ

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ  ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND cấp xã, BCHQS cấp huyện, Công an cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh; Cục Chính sách- Tổng cục chính trị, Cục Chính sách- Tổng cục Xây dựng lực lượng

Tải

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và X�

Tải

Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh binh và xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

30 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

60 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ LĐTBXH, Văn phòng Chính phủ.

Tải

Thủ tục xác nhận đối với người bị thương thuộc lực lượng quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Không quy định.

UBND cấp xã, phường, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính sách Quân khu, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và

Tải

Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an

không qui định

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động- Thương binh và xã hội, cơ quan có thẩm quyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục xác nhận đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc bị bệnh “tâm thần”

30 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế.

Tải

Thủ tục xác nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

30 ngày làm việc

Ủy ban nhân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Hồ sơ, thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần

25 ngày làm việc

UBND xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp (Điều 44 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐ-TBXH):(Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra)

10 ngày làm việc

UBND cấp xã,phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan liên quan theo thẩm quyền.

Tải

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

15 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

35 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

25 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan.

Tải

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

13 ngày làm việc

UBND cấp xã,phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học.

Tải

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động