Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
22-Lĩnh vực nuôi con nuôi

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục Ghi chú việc nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước láng giềng

không quy định

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Trong thời hạn 30 ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đăng ký lại nuôi con nuôi trong nước

05 ngày lam việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

Trong thời hạn 30 ngày

UBND cấp xã,

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động