Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
23-Lĩnh vực hộ tịch

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Đăng ký khai sinh 

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Đăng ký kết hôn 

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Đăng ký khai tử 

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử

Tải

Đăng ký khai sinh lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ.

Tải

Đăng ký kết hôn lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú của hai bên nam, nữ.

Tải

Đăng ký khai tử lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết

Tải

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.

Tải

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

03 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.

Tải

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.

Tải

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ngay trong ngày tiếp nhận

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi người chết là người nước ngoài cư trú

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động