Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
02-Lĩnh vực dầu khí mỏ hóa lỏng

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch

17 ngày làm việc.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan.

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG