Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
03-Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế (đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với các huyện)

Tải

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế (đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với các huyện)

Tải

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế (đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng đối với các huyện

Tải

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

30 ngày làm việc

Phòng Kinh tế (đối với thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu) hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với các huyện)

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động