Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
07-Lĩnh vực tài nguyên nước

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục đăng ký và xác nhận đăng ký khai thác nước dưới đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Không quá mười (10) ngày làm việc

Phòng Tài Nguyên – môi trường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động