Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
09-Lĩnh vực đất đai

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi thông tin về tài sản gắn liền với đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

10 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục đăng ký biến động do thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất

18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tải

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

10 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận

04 ngày làm việc

Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh đối với Giấy chứng nhận do Sở cấp, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh đối với Giấy chứng nhận do huyện cấp

Tải

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân

01 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tải

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

04 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu

04 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

15 ngày làm việc

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng tài nguyên và Môi trường

Tải

Thủ tục giao đất, cho thuê đất ngoài các khu dân cư do Nhà nước đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân

16 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải

Thủ tục giao đất tại khu dân cư do Nhà nước đầu tư cho hộ gia đình, cá nhân

16 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tải

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

11 ngày làm việc

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tải

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất do bị mất Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

43 ngày làm việc từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

12 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

29 ngày làm việc(14 ngày thực hiện thủ tục hành chính + 15 ngày niêm yết thông báo)

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

29 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá do cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất 

12 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng việc chuyển quyền không lập thành hợp đồng chuyển quyền đúng theo quy định đối với hộ gia đình, cá nhân

52 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải

Thủ tục chuyển đổi người sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân hoặc vợ chồng khi có nhu cầu

04 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

10 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

18 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải


Hình Ảnh Hoạt Động