Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
11-Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ KD

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện

Tải

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động