Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
15-Lĩnh vực chứng thực

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

Tải

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
 

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp cấp huyện

Tải

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp cấp huyện

Tải

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày cơ quan

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Tải

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động