Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
16-Lĩnh vực bồi thường nhà nước

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

05 ngày làm việc kể

UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục trả lại tài sản

05 ngày làm việc

cơ quan đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản.

Tải

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, Ở vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày

Chủ tịch UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Không quá 30 ngày, Ở vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày

Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện

Tải

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Không quá 30 ngày, Ở vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

65 ngày làm việc

Chi cục Thi hành án dân sự

Tải

Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

65 ngày lam việc

cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

chưa quy định

Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

chưa quy định

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Tải

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

20 ngày làm việc

Chi cục Thi hành án dân sự

Tải

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

20 ngày làm việc

cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG