Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
17-Lĩnh vực hòa giải cơ sở

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện)

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ủy ban nhân dân thành phố

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động