Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
25-Lĩnh vực quản lý tài sản công

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục bán đấu giá hàng hóa, tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hội đồng bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ cấp huyện

14 ngày kể từ ngày thông báo bán đấu giá tài sản

Phòng Tài chính Kế hoạch

Tải

Thủ tục thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động