Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
27-Lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.doc

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.doc

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.doc

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.doc

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi tiết XD khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư XD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý.doc

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

45 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG