Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
31-Lĩnh vực thi đua khen thưởng

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xác nhận đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

Chưa quy định

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng Danh hiệu khóm, ấp, tổ dân phố văn hóa

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh An Giang, Phòng Nội vụ cấp huyện

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động