Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
32-Lĩnh vực tôn giáo

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

03 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

05 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

05 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG