Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
33-Lĩnh vực viễn thông và internet

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tải

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tải

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tải

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG