Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), UBND thành phố Châu Đốc vừa ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 4/7/2018 về tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên mọi tầng lớp nhân dân tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đề cao vai trò trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức chính trị xã hội và mọi công dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Công an và Thành ủy Châu Đốc liên quan đến bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các ban, ngành đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018.

Bên cạnh đó, cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa phương, trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; Tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí về đảm bảo an ninh, trật tự; Xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Dân quân tự vệ, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới; Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để triển khai các nội dung phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nêu trên, UBND thành phố Châu Đốc yêu cầu cần phát huy mạnh mẽ quyền dân chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với Đảng, nhà nước, làm cho mỗi người dân ý thức sâu sắc nhiệm vụ của mình trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự; nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Vân Anh

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG