Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018
Ngày 08/01/2018, UBND thành phố Châu Đốc đã ban hành Quyết định số 27/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 (Kế hoạch số 01/KH-PTP ngày 04/01/2018).

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu là đảm bảo triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố, Chương trình công tác của UBND thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018; Xây dựng tổ chức và cán bộ của Ngành tư pháp từ thành phố đến cơ sở trong sạch vững mạnh; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Kế hoạch xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 thực hiện gồm: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác hành chính tư pháp; trợ giúp pháp lý; bồi thường nhà nước; Quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Kiện toàn tổ chức, biên chế Ngành Tư pháp, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; Công tác thi đua, khen thưởng; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ. Nội dung nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong kế hoạch đã bám sát các quy định của pháp luật, Chương trình công tác của Sở Tư pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố năm 2018.  Đồng thời đề ra 6 giải pháp để triển khai đảm bảo Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2018 được thực hiện đầy đủ, hiệu quả, đồng bộ và đúng tiến độ./.

PL

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG