Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
NHCSXH Châu Đốc triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Hướng dẫn số 2129/HD-NHCS ngày 27/04/2020 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

 NHCSXH thành phố Châu Đốc đã niêm yết công khai các quy trình thủ tục về điều kiện vay vốn, mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, hồ sơ vay vốn NHCSXH tại 07/07 phường, xã và tại trụ sở để người sử dụng lao động trên địa bàn nắm được chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Bên cạnh đó để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh sau dịch Covid-19, NHCSXH thành phố đã cho vay 170 hộ số tiền 4.831 triệu đồng; cho gia hạn nợ 23 hộ với số tiền 306 triệu đồng.

Hoàng Quân.

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG