Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 ( cụm 1).
Ngày 26/9/2017, Tại thành phố Châu Đốc , Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy An Giang phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017 ( cụm 1).

Đ/c Lê Hồng  Khâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng Đoàn công tác ; các đơn vị cụm giao ban gồm: Huyện Châu Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên và Thành phố Châu Đốc .

Qua một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc quan tâm, chủ động ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện. Nội dung thực hiện bám sát định hướng của Trung ương, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội Đảng bộ Châu Đốc , trong đó vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Việc học tập, quán triệt, triển khai được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Qua học tập, đã giúp cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương nắm vững các yêu cầu và nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến về tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm với công việc được giao, góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Nhiều đơn vị đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc, tổ chức đối thoại với dân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, cũng như xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét, có hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
Tại hội nghị, có nhiều tham luận được trình bày, trong đó đa số các đại biểu đã chia sẻ những mô hình, cách làm hiệu quả ở địa phương và các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả thiết thực hơn, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng cũng như nội dung đăng ký “làm theo” Bác của mỗi cá nhân. Nhiều địa phương luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu tự giác "học trước, làm theo trước", để nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí đ/c/ Lê Hồng  Khâm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy , biểu dương các kết quả đạt được qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các địa phương , đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả thời gian qua, tâp trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, thực hiện các giải pháp đã đề ra trong báo cáo và trong thảo luận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương điển hình, mô hình, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị; vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác, chung tay xây dựng đời sống vật chất và tinh thần ở địa phương, sơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhận xét đánh gía  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tích cực phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.

                                                                              Vân Anh 

Hình Ảnh Hoạt Động