Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng năm 2020.
Sáng ngày 17/12/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác cải cách hành chính và thi đua - khen thưởng năm 2020. Tham dự hội nghị có Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Châu Đốc.

Responsive image

Năm 2020, thành phố Châu Đốc đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.  Kết quả giải quyết TTHC trong năm 2020 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 6.580 hồ sơ. Trả kết quả đúng hạn 6.123 hồ sơ đạt tỷ lệ 93,1%; hồ sơ đang giải quyết là 457 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết bị quá hạn.  Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết UBND cấp xã: Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 8.734 hồ sơ. Trả kết quả đúng hạn 8.712 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,7%; hồ sơ đang giải quyết là 22 hồ sơ, không có hồ sơ giải quyết bị quá hạn.

Thành phố đã triển khai sử dụng, tỉ lệ trao đổi phần mềm iOffice trong năm số lượng văn bản đến được cập nhật vào phần mềm là 75.633văn bản đạt 100%; tỷ lệ văn bản đi được cập nhật và xử lý trên phần mềm 20.310 văn bản, đạt 100%.  Tình hình trao đổi văn bản điện tử ký số không gửi văn bản giấy 75%. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước đạt 90%.

Thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến với tổng số TTHC cấp huyện, cấp xã được triển khai trên hệ thống là 643 thủ tục, mức độ 3, 4: 136 thủ tục.  Tỉ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 là 8.080 hồ sơ. Tỉ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn 3%, trước hạn 95,6%. Kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đến tháng 13/11/2020:  tiếp nhận 7.087 hồ sơ qua bưu chính công ích. Trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích: 1.214 hồ sơ.  Hồ sơ nhận và trả qua dịch vụ bưu chính công ích: 215 hồ sơ.

Năm 2021, thành phố Châu Đốc sẽ thành lập Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Châu Đốc để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.  Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết tại nhà không thu phí cho người dân và doanh nghiệp thông qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các cơ quan, đơn vị nhất là UBND các xã, phường. Tăng cường sử dụng phần mềm văn phòng điện tử iOffice trong quản lý điều hành, lưu trữ và trao đổi thông tin qua lại giữa các cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang  9001: 2015 nhằm đó góp phần nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan hành chính./.

 Vân Anh

 

 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG