Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Ngày 14/11/2017, Văn phòng UBND tỉnh có công văn triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công do tỉnh ban hành bảo đảm phù hợp với quy định của Luật.

 Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý tài sản công theo đúng nội dung hướng dẫn tại công văn số 14735/BTC-QLCS của Bộ Tài chính.

 Đồng thời, Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức quán triệt đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh việc thi hành và phổ biến nội dung của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Theo CTTĐT Sở TTTT

 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG