Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2019.
Ngày 23/7/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức khai giảng lớp Đảng viên mới khóa II năm 2019 cho 88 học viên là cán bộ, công chức, viên chức thuộc 13 Đảng ủy, 6 chi bộ trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Trong thời gian 2 tuần các học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn như Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đây là những nội dung rất quan trọng, yêu cầu mỗi đảng viên mới phải tiếp thu, quán triệt, nắm vững để nâng cao trình độ lý luận chính trị, làm cơ sở cho nhận thức và thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên của mình, từ đó xây dựng kế hoạch tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Vân Anh.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG