Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019
Ngày 16/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Châu Đốc tổ chức Lễ Bế giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị năm 2019 cho 34 học viên thuộc 7 đảng ủy và 3 chi bộ trên địa bàn thành phố.

Sau gần 2 tháng học tập, các học viên được học tập nghiên cứu 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và hướng dẫn thực hiện. Trong quá trình học tập, cùng với việc học tập nghiên cứu lý thuyết, các học viên còn được đi nghiên cứu thực tế tại Nhà mồ Ba Chúc và Đồi Tức Dụp của huyện Tri Tôn.

Qua lớp học, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lê nin. Hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng, giúp các học viên vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kết thúc khóa học 100% học viên đều đạt kết quả tốt nghiệp, trong đó có 10 học viên đạt loại giỏi, 22 học viên đạt loại khá./.

Theo Đài Truyền Thanh TPCĐ

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG