Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Điều chỉnh quy hoạch chất thải rắn đến năm 2030, tầm nhìn 2050
Để khắc phục những tồn tại trong quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh An Giang đã thông qua “Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”.

 “Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” sẽ là cơ sở để thu hút đầu tư, triển khai các dự án quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách, bộ máy quản lý về chất thải rắn nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn của tỉnh.

Về cơ bản, thống nhất với phương án điều chỉnh của đơn vị tư vấn. Để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của khi triển khai thực hiện quy hoạch, yêu cầu các đơn vị lưu ý các vấn đề sau đây: Giao Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp; cập nhật vào “Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”; Bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch thêm 02 đối tượng nghiên cứu là chất thải rắn nguy hại trong nông nghiệp và bùn thải; Sớm hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch, trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.

UBND tỉnh chấp thuận thí điểm phân loại rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom và xử lý rác sau khi được phân loại, trước mắt triển khai ở 02 thành phố là Tp. Long Xuyên và Tp. Châu Đốc.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch; chủ động tìm nguồn hỗ trợ từ các tổ chức hợp pháp; khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giao Sở Công Thương bổ sung vị trí 03 Nhà máy xử lý rác tập trung tại huyện Châu Thành, Phú Tân và thành phố Châu Đốc và vào quy hoạch phát triển và sử dụng nguồn năng lượng sinh khối tỉnh An Giang đến năm 2020 có xét đến năm 2030.

Giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh; đảm bảo vận hành ít nhất 05 nhà máy xử lý vào năm 2020.

Nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” là một trong những nguyên tắc chủ chốt của pháp luật môi trường Việt Nam nói riêng và pháp luật môi trường quốc tế nói chung, đã được đề cập tại Luật Bảo vệ môi trường 2014. Để cụ thể hóa, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính xây dựng thể chế thực hiện nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và đưa vào vận hành trước năm 2020.

Theo báo Moitruong.net.vn 

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG