Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử, truyền thống cách mạng của tỉnh An Giang sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, hăng hái trong thi đua công tác, sản xuất. Đồng thời, đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng, nhất là các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương.

Nội dung tuyên truyền quá trình gần 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử mang tính thời đại.  Đồng thời, tuyên truyền để thấy được vị trí, vai trò và sức mạnh vĩ đại của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Các chặng đường lịch sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước ta đạt những thành tựu hết sức lớn lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tập trung tuyên truyền về nhân cách, đạo đức, tài năng, trí tuệ và sự lãnh đạo sáng suốt của các lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, nhà nước ta đã hết lòng, hết sức tận tụy phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp cách mạng, góp phần vào thắng lợi chung của Đảng.

Bên cạnh tuyên truyền về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, cần khai thác tuyên truyền về lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang qua các thời kỳ. Tập trung tuyên truyền dưới sự lãnh đạo của hệ thống tổ chức Đảng trong tỉnh mà hạt nhân là sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã đưa quê hương An Giang vượt qua mọi khó khăn, gian khổ và gặt hái được những thành tựu như ngày hôm nay.

Thông tin về kết quả của việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện để tái bản lịch sử huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn; hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, thẩm định và xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Tuyên truyền, phản ánh những cách làm hay, các hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực của các tổ chức, cơ quan, địa phương hoặc cá nhân trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng.

Tuyên truyền việc giảng dạy lịch sử địa phương trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, giới thiệu về lịch sử truyền thống, vùng đất và con người của tỉnh An Giang. Tuyên truyền việc sưu tầm, lưu trữ tư liệu, đặc biệt là tư liệu lịch sử và giới thiệu các nhân chứng sống qua các thời kỳ đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh, phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng địa phương.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Chỉ đạo Cổng thông tin điện tử tỉnh mở chuyên mục, thường xuyên đăng tải tin, bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống lịch sử của địa phương.

Đối với Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ nội dung của Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương tại cơ quan, đơn, vị và địa phương phù hợp với từng đối tượng cụ thể, nhất là đối với thế hệ trẻ, đoàn viên, thanh niên./.

                                                                  NGUYỄN HÙNG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG