Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Triển khai Kế hoạch thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố.
Sáng ngày 21/04/2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Châu Đốc phối hợp Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh An Giang triển khai Kế hoạch thực hiện phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố.

Mục đích Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp cho các cuộc Điều tra chọn mẫu trong thời kỳ tiếp theo của ngành thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế thành phố Châu Đốc hướng dẫn đến các đối tượng lập bảng kê danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể không thực hiện phiếu điều tra và thực hiện bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có địa điểm cố định sẽ thực hiện phiếu điều tra./.

Vân Anh 

                                                    

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động