Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Luật Tiếp cận thông tin đã được Quốc hội thông qua ngày 06/4/2016, vừa góp phần thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vừa đáp ứng nhu cầu thực tiễn của con người và xã hội. Để triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ chủ chốt, đồng thời, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các phường, xã thông qua thực hiện “Ngày pháp luật” đã tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin trong nội bộ cơ quan, đơn vị; Đài truyền thanh thành phố và hệ thống đài truyền thanh phường, xã đã tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin rộng rãi trong nhân dân.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/02/2018 về việc tăng cường tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn thành phố, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể thực hiện “Ngày pháp luật” ít nhất mỗi tháng một lần để tiếp tục tuyên truyển, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin trong cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị. Lồng ghép vào việc đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân cũng như làm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước; bảo đảm sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; niêm yết công khai các thủ tục hành chính và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị theo quy định, đồng thời, niêm yết công khai những nội dung phải được công khai theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi trong công tác thực hiện việc công khai các thông tin được quy định tại Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin nói riêng, công tác triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật nói chung tại cơ sở./.

PL

Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG