Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !

DANH SÁCH
Cán bộ, công chức có thẩm quyền của UBND thành phố Châu Đốc và các đơn vị thuộc UBND thành phố Châu Đốc
(Ban hành kèm theo Công văn số 1897 / UBND-TH ngày 12 /6/2019)

STT

Tên

Mail

Điện thoại

Chức Vụ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1

Lâm Quang Thi

lqthi@angiang.gov.vn

0913 192666

Chủ tịch

2

Trần Quốc Tuấn

tqtuan04@angiang.gov.vn

0913 972048

P. Chủ tịch

3

Nguyễn Trung Thành

ntthanh10@angiang.gov.vn

0918 368555

P. Chủ tịch

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC

1

Nguyễn Hữu Lợi

nhloi01@angiang.gov.vn

0919 943297

Chánh VP

2

Huỳnh Thị Bắc

htbac@angiang.gov.vn

0946 796196

P. Chánh VP

3

Phan Thị Phương Loan

ptploan@angiang.gov.vn

0979 397722

P. Chánh VP

Phòng Nội Vụ

1

Quách Văn Tài

qvtai@angiang.gov.vn

0918 262265

Trưởng phòng

2

Ngô Thị Mỹ Phương

ntmphuong@angiang.gov.vn

0913 166220

P. Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

1

La Thị Mỹ Nhung

ltmnhung@angiang.gov.vn

0916 799697

Trưởng phòng

2

Lê Minh Tâm

lmtam03@angiang.gov.vn

0968 135289

P. Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và Thông tin

1

Vũ Thanh Trúc

vttruc@angiang.gov.vn

0918 733484

Trưởng phòng

2

Thái Thượng Triết

tttriet@angiang.gov.vn

0983 939936

P. Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

1

Nguyễn Thị Hồng Loan

loan_pgdcd@angiang.edu.vn

0989 774260

Trưởng phòng

2

Nguyễn Duy

duy_pgdcd@angiang.edu.vn

0918 213187

P. Trưởng phòng

3

Ngô Phước

phuoc_pgdcd@angiang.edu.vn

0919 092829

P. Trưởng phòng

Phòng Y tế

1

Phạm Quang Quốc Uy

pqquy@angiang.gov.vn

0913 741601

Trưởng phòng

2

Nguyễn Quốc Tế

nqte01@angiang.gov.vn

0396 192866

P. Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên Và Môi Trường

1

Đỗ Thị Thuý Hà

dttha@angiang.gov.vn

0945 816688

Trưởng phòng

2

Trần Thị Phương Thảo

ttpthao01@angiang.gov.vn

0942 889266

P. Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

1

Phạm Công Đợi

phamcongdoicdag@yahoo.com

0913 125053

Trưởng phòng

2

Nguyễn Hữu Hồng

Hongphuc1968@gmail.com

0907 897272

P.Trưởng phòng

3

Hồ Thanh Nghĩa

htnghia01@angiang.gov.vn

0918 585867

P.Trưởng Phòng

Phòng Tài chính – Kế hoạch

1

Nguyễn Thanh Triết

nttriet01@angiang.gov.vn

0913 970444

Trưởng phòng

2

Ngô Thị Mỹ Hằng

ntmhang@angiang.gov.vn

0913 170666

P. Trưởng phòng

3

Huỳnh Phú Hảo

Huynhphuhao197@gmail.com

0913 104298

P. Trưởng phòng

4

Nguyễn Thị Thùy Trang

trangtaichinhcd@gmail.com

0932 967799

P. Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

1

Huỳnh Văn Hiếu

phongdantoc.chaudoc@angiang.gov.vn

0913 794336

Trưởng phòng

Phòng Lao động, TB và XH

1

Nguyễn Văn Phát

nguyenphatcd@gmail.com

0917 933933

Trưởng phòng

2

Lê Văn Đức

lvduc@angiang.gov.vn

0918 286580

P. Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đô thị

1

Lê Thành Trí

lttri@angiang.gov.vn

0939 189333

Trưởng phòng

2

Tô Nguyễn Đào Châu

tocathatien@gmail.com

0909 050085

P. Trưởng phòng

Thanh Tra

1

Lê Hoàng Mai

lhmai01@angiang.gov.vn

0919969660

Chánh Thanh tra

2

Trần Minh Hải

Thanhtra.chaudoc@angiang.gov.vn

0918 988520

P. Chánh Thanh Tra

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A

1

Lê Thị Lệ Xuân

ltlxuan@angiang.gov.vn

0918 752102

Chủ tịch

2

Lê Đình Quốc Việt

ldqviet@angiang.gov.vn

0904 453413

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Hoàng Hiếu

nhhieu@angiang.gov.vn

0913 822070

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B

1

Huỳnh Chí Oanh

hcoanh@angiang.gov.vn

0919 466694

Chủ tịch

2

Diệp Quang Vũ

quangvuubpb@gmail.com

0918 235826

Phó Chủ tịch

3

Huỳnh Thanh Sơn

Son.huyngthanh@gmail.com

0913 966335

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ

1

Lê Bá Thảo

lbthao01@angiang.gov.vn

0915 333881

Chủ tịch

2

Lê Hồ Diễm Trang

lhdtrang@angiang.gov.vn

0919 566069

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguơn

1

Võ Thị Phương Thảo

vtpthao77@gmail.com

0949 782665

Chủ tịch

2

Lương Thế Luân

ltluan01@angiang.gov.vn

0918186839

Phó Chủ tịch

3

Huỳnh Văn Tiếp

hvtiephd@gmail.com

0832 615051

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Núi Sam

1

Huỳnh Ngọc Trư

hntru@angiang.gov.vn

0918 170450

Chủ tịch

2

Lê Hoàng Phương

lhphuong01@angiang.gov.vn

0989 252217

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Thanh Hải

hains1974@gmail.com

0919 129607

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế

1

Nguyễn Quốc Nghi

nghi0944373730@yahoo.com.vn

0944 373730

Chủ tịch

2

Thiều Văn Hải

thieuhai84@gmail.com

0764 808023

P.Chủ tịch

3

Bùi Đức Phú

buiducphucd@gmail.com

0912 767159

P.Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu

1

Lại Minh Tân

laiminhtan2018@gmail.com

0919 926747

Chủ tịch

2

Lữ Anh Đào

ladao@angiang.gov.vn

0907 012020

P.Chủ tịch

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG