Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
 VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc Điện thoại:0296.3869610 – 3561567 – 3564238 – 3869529 Fax: 0763.866211
 PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ
Địa chỉ: ịa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc Điện thoại: 0296. 3866635 Fax:
 PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ
Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc Điện thoại: 0296. 3563700 - 3869468 - 076. 6280498 Fax:
 PHONG KINH TẾ THÀNH PHỐ
Địa chị: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc Điện thoại: 076. 3566077 - 3550522 - 3563993 Fax:
 PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ
Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc Điện Thoại:0296. 3866282 - 3564611
 PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B. Điện thoại: 0296.3505462 – 3866448 Fax:
 PHÒNG Y TẾ THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B. Điện thoại: 0296.3563697 Fax: 0296.3867582
 PHÒNG NỘI VỤ THÀNH PHỐ
Địa chỉ: số 10, Lê Lợi, phường Châu Phú B. Điện thoại: 0296.3563796 Fax:
 PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296.3550640 – 3866471 Fax:
 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ
Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc. Điện thoại: 0296 .3562910 Fax: 0296.3868.989
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG