Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Tp.Châu Đốc tăng cường công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng Đảng
Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và tạo sự thống nhất trong Đảng, phát huy nội lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2021, Đảng bộ thành phố Châu Đốc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và đạt được những kết quả quan trọng.

Năm 2021, trước hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19, nhằm thực hiện đạt hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, Thành ủy Châu Đốc đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cụ thể hóa chương trình, kế hoạch theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng. Qua công tác triển khai, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới được nâng lên; công tác tư tưởng được quan tâm triển khai đồng bộ với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng cao.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên và từng bước đi vào nền nếp; nội dung sinh hoạt tư tưởng, giáo dục, rèn luyện đảng viên được chú trọng; các chi bộ đã triển khai nghiêm tục việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào sinh hoạt thường kỳ.

Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, nội dung đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực. Tuyên truyền việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định số 37, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 34, ngày 08/11/2021 về thực hiện Kết luận số 01, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện “3T - Xây và Chống” (Tính Đảng - Tự phòng - Tự trọng). Tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố Châu Đốc và các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong năm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền tiếp tục có sự đổi mới; quan tâm đầu tư nâng cấp và phát huy tốt hệ thống truyền thanh cơ sở. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các phường, xã được củng cố, nâng cao chất lượng về nội dung và phương pháp báo cáo. Chất lượng tuyên truyền miệng được nâng lên; các đồng chí báo cáo viên đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực truyền tải đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Để chủ động trong việc xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh tại cơ sở, công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đối thoại với nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Phát huy tốt vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong việc nắm bắt và tham mưu xử lý những vấn đề tư tưởng nảy sinh, các luồng ý kiến, dư luận của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trước các vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương. Thường xuyên nắm tình hình dư luận thông qua cộng tác viên, quần chúng tiêu biểu, qua lãnh đạo cấp trên, qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua tiếp xúc cử tri và diễn đàn nghe dân nói. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường.

Công tác giáo dục lý luận, tổng kết thực tiễn được tăng cường. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết theo hướng thuyết phục, hiệu quả, lựa chọn nội dung phù hợp với từng đối tượng; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của thành phố trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng thành phố Châu Đốc từng bước phát triển vững chắc./.

 Vân Anh.

 

 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG