Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
An Giang: Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận
(Cổng TTĐT tỉnh AG) Ngày 28-12, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Theo Kế hoạch, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung của Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tập trung quán triệt, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới. Xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; gắn việc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện công tác dân vận của cơ quan, đơn vị với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận, bảo đảm công tác dân vận luôn gần gũi với Nhân dân. 

Đặc biệt quan tâm tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường tuyên truyền về đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục, chuyên đề, các tin, bài viết tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các cơ quan nhà nước và các mô hình, điển hình về “Dân vận khéo”.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị; Đổi mới căn bản hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch, dân chủ, thân thiện và gần dân; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính quyết liệt, thực chất, hiệu quả; Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành việc rà soát và sắp xếp tinh gọn bộ máy; Ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số; Tập trung hoàn thiện thể chế của nền hành chính nhà nước theo hướng phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm sự tham gia giám sát và quyên làm chủ của Nhân dân; Thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS)… Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết. Nâng cao chất lượng, mở rộng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4; nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính....

Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”, khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Quán triệt, chỉ đạo việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân, tăng cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sở, nơi xảy ra vụ việc. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TU ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Phối hợp và tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp trong quá trình tổ chức tiếp nhận, xử lý các ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng như công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Các cơ quan, đơn vị chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng Nhân dân, nhất là tình hình dân tộc, tôn giáo, nắm bắt thông tin phản ánh kịp thời ngay từ cơ sở để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai, hiện đầy đủ các chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo; giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc và tôn giáo.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở các cơ quan, đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Nguồn KH số 814 /KH-UBND ngày 28/12/2021

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG