Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Đảng bộ Châu Đốc đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng
Cùng với sự chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn thành phố Châu Đốc cũng đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng bộ thành phố Châu Đốc đã kiên trì và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ then chốt về xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhờ đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.

          Xác định tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng, trong những năm qua Đảng bộ thành phố Châu Đốc luôn coi đây là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội nên đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả rõ nét. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới, đối tượng không chỉ bó hẹp trong đội ngũ đảng viên mà đã hướng sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn được quan tâm. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hầu hết các chi bộ, đảng bộ đã đưa vào nội dung sinh hoạt thường xuyên, gắn những nội dung của cuộc vận động theo chủ đề với nhiệm vụ cụ thể được giao. Nhiều Tổ chức cơ sở đảng phát động được các phong trào hành động thiết thực như Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Công an thành phố… hằng năm đều tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Qua đó nhận thức của đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân có sự chuyển biến tích cực, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, công tác tư tưởng chính trị đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Responsive image

          Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa X) và Nghị định 14 của Chính phủ, đảm bảo hợp lý về số lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị, xã, phường. Toàn Đảng bộ thành phố Châu Đốc hiện có 61 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy, trong đó có 43 chi bộ và 7 đảng bộ phường, xã, 11 đảng bộ cơ ngành, với 4.293 đảng viên, chiếm 4,23% dân số. Có 105 cơ quan, đơn vị trong đó có 7 phường, xã, 6 cơ quan khối Đảng, 6 cơ quan đoàn thể, 12 phòng ban chuyên môn, 5 đơn vị sự nghiệp, 9 Hội trực thuộc UBND thành phố và 37 trường học. Sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 đến nay, việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng đã được các cấp ủy đảng bộ thành phố Châu Đốc quan tâm thực hiện; gắn nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Việc xây dựng, sắp xếp, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố, cấp xã, phường được thực hiện theo quy định; kịp thời bổ sung các chức danh lãnh đạo, quản lý khi khuyết, thiếu. Năm 2021, thành phố đã phân công, điều động, bổ nhiệm 29 đồng chí, bổ nhiệm lại 3 đồng chí. Việc phân công, điều động với các chức danh Uỷ viên Ban chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ cấp ủy các cấp cơ bản đúng theo phương án nhân sự trình Đại hội. Việc bố trí, sắp xếp đối với các đồng chí luân chuyển được quan tâm thực hiện theo quy định, phát huy được năng lực của các đồng chí luân chuyển. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã luân chuyển 7 đồng chí Thành ủy viên về làm Bí thư Đảng ủy các xã, phường. Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn và đủ số lượng trên mỗi chức danh.

          Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì thường xuyên, nghiêm túc. Kết hợp kiểm tra định kỳ và đột xuất của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy với công tác tự kiểm tra của các tổ chức cơ sở đảng. Kịp thời phát huy ưu điểm, phát hiện khuyết điểm để chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Nổi bật trong thời gian qua là công tác kết nạp đảng viên mới, Đảng bộ thành phố Châu Đốc đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cấp ủy cơ sở, định hướng nhiều phong trào thi đua thiết thực, qua đó phát hiện, tạo nguồn, rèn luyện những quần chúng ưu tú để đưa vào hàng ngũ của Đảng. Năm 2021, thành phố đã kết nạp được 79 đảng viên, trong đó có 8 đảng viên là người tôn giáo, và 2 đảng viên người dân tộc. Đội ngũ đảng viên mới kết nạp ngày càng được trẻ hóa và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao.

          Mặc dù còn phải nỗ lực nhiều, công tác xây dựng Đảng mới đáp ứng ngang tầm yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trên đây là rất đáng khích lệ, góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Khẳng định vai trò quan trọng của Đảng bộ thành phố Châu Đốc trong lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố./.

Vân Anh.

 

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG