Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Sở Y tế An Giang thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh (cập nhật ngày 29/10/2021)
(Cổng TTĐT AG) - Sở Y tế An Giang vừa có thông báo số 3664/TB-SYT, ngày 29/10/2021, về thông báo cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh. 

Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 tỉnh An Giang như sau:

- Cấp tỉnh: cấp độ dịch thuộc “cấp 2”.

- Về cấp huyện: có 08 đơn vị có cấp độ dịch thuộc “cấp 1” gồm: TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu và các huyện Châu Thành, Châu Phú, An Phú, Thoại Sơn, Tri Tôn. 03 đơn vị có cấp độ dịch thuộc “cấp 2” gồm: các huyện Phú Tân, Chợ Mới, Tịnh Biên.

- Về cấp xã: có 110 đơn vị có cấp độ dịch thuộc “cấp 1”; 31 đơn vị có cấp độ dịch thuộc “cấp 2”; 13 đơn vị  có cấp độ dịch thuộc “cấp 3” và 02 đơn vị có cấp độ dịch thuộc “cấp 4”.

Theo CTTĐT AG

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG