Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại tỉnh An Giang (Cập nhật ngày 24/12/2021)
(Cổng TTĐT AG) - Sở Y tế An Giang vừa có Thông báo số 4689/TB-SYT ngày 24/12/2021 về việc thông báo cập nhật cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Căn cứ Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền tạm thời công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 của các địa phương, Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo cấp độ dịch COVID-19 đến ngày 24/12/2021 như sau:

1. Cấp tỉnh: Phân lọai cấp độ dịch là Cấp độ 2 (Vùng vàng).

2. Cấp huyện: Phân lọai cấp độ dịch

- Cấp 1 (Vùng xanh): Châu Đốc, Phú Tân, Tri Tôn.

- Cấp 2 (Vùng vàng): Long Xuyên, Thoại Sơn, An Phú, Châu Thành, Châu Phú, Tân Châu, Chợ Mới.

- Cấp 3 (Vùng cam): Tịnh Biên.

- Cấp 4 (Vùng đỏ): Không.

3. Cấp xã: Phân lọai cấp độ dịch

- Cấp 1 (Vùng xanh): 53 đơn vị.

- Cấp 2 (Vùng vàng): 77 đơn vị.

- Cấp 3 (Vùng cam): 22 đơn vị.

- Cấp 4 (Vùng đỏ): 04 đơn vị

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG