Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Quy định về giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng
Luật An ninh mạng này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Tại Điều 33 Luật An ninh mạng quy định về việc giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng như sau:

- Nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng được đưa vào môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng.

- Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý./.

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG