Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
TP. Châu Đốc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành phố Châu Đốc triển khai thực hiện các nội dung nhằm tổ chức triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

          Theo đó, thành phố Châu Đốc sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 đạt hiệu quả, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện, tình hình thực tiễn, các đơn vị quan tâm, chủ động tổ chức thông tin, phổ biến Hưởng ứng Ngày Pháp luật bằng hình thức linh hoạt, phù hợp, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng tin, bài nghiên cứu, phản ánh hoạt động xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, công tác tổ chức thực thi pháp luật; tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nói riêng tại các đơn vị. Đồng thời, đăng tải các tin, bài thông tin về hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 trên cổng thông tin điện tử thành phố, phương tiên truyền thông và truyền thanh cơ sở, để thực hiện hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  

          Thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường nhận thức, ý thức của người dân về pháp luật, vai trò của pháp luật, thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, trong đời sống kinh tế - xã hội thường ngày; góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật phải bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường xã hội hóa trong thực hiện Ngày Pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực và an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

          Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; tập trung các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19... Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới, liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp, những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng,... Trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, người lao động; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; an toàn thực phẩm; phòng, chống tham nhũng; xử lý vi phạm hành chính;…  

          Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biết giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.../.

 

Tin liên quan
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG