Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Nhiều kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2022 của thành phố Châu Đốc
Xác định cải cách hành chính là một chương trình lớn của Đảng, Nhà nước có tầm quan trọng đặc biệt liên quan đến nhiều lĩnh vực nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, thành phố Châu Đốc đã từng bước đổi mới các nội dung, hình thức, chỉ đạo thực hiện chương trình cải cách hành chính cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên địa bàn thành phố Châu Đốc nắm được quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, đồng thời giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của cán bộ, công chức tại UBND các phường, xã.

Trong 6 tháng đầu năm năm 2022 việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Châu Đốc tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, bám sát phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và của thành phố. Các văn bản chỉ đạo công tác cải cách hành chính được ban hành với nội dung chặt chẽ bám sát yêu cầu nhiệm vụ và kịp thời; Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, củng cố, thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch; công tác tiêp công dân được duy trì thường xuyên và thực hiện tốt; UBND thành phố và UBND các phường, xã đã thường xuyên, chủ động thực hiện rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã dần dần được nâng lên, có sự chuyển biến theo hướng phục vụ; Công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ công chức được quan tâm, triển khai, thực hiện. Chất lượng đội ngũ CBCCVC thành phố từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; các hình thức thông tin tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế, đã đáp ứng được yêu cầu, mở rộng kênh tiếp cận thông tin của người dân đối với công tác cải cách hành chính. Tăng cường hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thác, sử dụng, Tuyên truyền Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và thành phố; Tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung liên quan đến cung ứng dịch vụ hành chính công như: công khai quy trình, thủ tục; tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và trực tuyến; tra cứu tiến độ; thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

Responsive image

6 tháng đầu năm 2022, số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa so với tổng số TTHC của cơ quan, đơn vị: tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố là 387 thủ tục; số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là 193 thủ tục.

Kết quả giải quyết TTHC 6 tháng đầu năm tại các phòng, ban ngành của UBND thành phố (tính đến ngày 09/6/2022): thực hiện tiếp nhận giải quyết TTHC 6.487 hồ sơ. Trả kết quả 6.420 hồ sơ đạt tỷ lệ 99%. Hồ sơ đang giải quyết 67 hồ sơ.

Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, tổng số hồ sơ tiếp nhận mức độ 3,4 là 8.774 hồ sơ. Trả kết quả 8.693 hồ sơ (tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt tỷ lệ 99,4%). Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh thực hiện cung cấp đầy đủ thông tin TTHC hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Thực hiện cung cấp dịch vụ công đáp ứng và đầy đủ theo danh mục quy định của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành. Cổng dịch vụ công trực tuyến cung cấp tổng số 542 dịch vụ. Trong đó:  Số dịch vụ công mức độ 2: 254 thủ tục. Số dịch vụ công mức độ 3: 131 dịch vụ.   Số dịch vụ công mức 4: 157 dịch vụ.  Tổng hồ sơ tiếp nhận qua bưu chính công ích là 3.707 hồ sơ.  Trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích là 15.880 hồ sơ.  Triển khai phát hành Hóa đơn điện tử; Biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí trên hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh An Giang trên địa bàn thành phố Châu Đốc.

Trong 06 đầu năm 2022, thành phố Châu Đốc đã tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện không hiệu quả thường gặp lâu nay như: Không có hồ sơ phát sinh hoặc là rào cản, tốn kém chi phí người dân, doanh nghiệp... Loại bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; loại bỏ các thành phần hồ sơ không hợp lý; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử…

Năm 2022, thành phố Châu Đốc đang tiếp tục hướng đến mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là “lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo CCHC”, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đồng thời thực hiện đổi mới cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo Quyết định 468 ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố Châu Đốc đã đề ra một số giải pháp thiết thực, quyết liệt nhằm mang lại sự hài lòng cao cho người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là tiếp tục cắt giảm, rút gọn thời gian giải quyết TTHC, nhất là những TTHC thuộc lĩnh vực phát sinh nhiều thành phần hồ sơ, phức tạp. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa quy trình, kết quả giải quyết TTHC nhằm tạo cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung cho các cấp chính quyền, tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu, quản lý của cả cơ quan nhà nước và người dân. Với những cơ quan, đơn vị hoặc lĩnh vực nhận được sự hài lòng thấp của người dân, tổ chức, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân, thực trạng để tìm ra giải pháp khắc phục cụ thể, áp dụng nhiều phương pháp đo lường sự hài lòng qua các hình thức khác nhau nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và thực hiện TTHC nhanh chóng, thuận tiện.

Với những nỗ lực không ngừng, trong thời gian tới, các cấp chính quyền tại thành phố Châu Đốc sẽ tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, tạo sự hài lòng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp./.  (HÂN NGUYÊN)

 

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG