Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã).

Tải về

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải về

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải về

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải về

Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

22 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp)

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa và thông tin

Tải về

Thủ tục công nhận danh hiệu “Ấp văn hóa”, “Khóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Liên đoàn Lao động cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục thông báo thực hiện băng rôn quảng cáo nhất thời

Trong thời hạn 02 ngày làm việc

Phòng Văn hóa và Thông tin

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện.

Tải về

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện

Tải về

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

1350/QĐ-UBND

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

18 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

10 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục chuyển đổi người sử dụng đất từ hộ gia đình sang cá nhân hoặc vợ chồng khi có nhu cầu

04 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận

52 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải về

hủ tục cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá do cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

12 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân mà thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận

29 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải về

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với đất đang sử dụng của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

29 ngày làm việc(14 ngày thực hiện thủ tục hành chính + 15 ngày niêm yết thông báo)

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải về

Thủ tục cấp bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

12 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất do bị mất Giấy chứng nhận hoặc mất Trang bổ sung Giấy chứng nhận

43 ngày làm việc từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài

11 ngày làm việc

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tải về

Thủ tục giao đất tại khu dân cư do Nhà nước đầu tư cho hộ gia đình, cá nhân

16 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường

Tải về

Thủ tục giao đất, cho thuê đất ngoài các khu dân cư do Nhà nước đầu tư đối với hộ gia đình, cá nhân

16 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Tải về

Thủ tục tách thửa, hợp thửa theo nhu cầu của người sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư

15 ngày làm việc

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng tài nguyên và Môi trường

Tải về

Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu

04 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại,

04 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản hình thành trong tương lai đối với hộ gia đình, cá nhân

01 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tải về

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận

04 ngày làm việc

Sở Tài nguyên và Môi trường điều chỉnh đối với Giấy chứng nhận do Sở cấp, Ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh đối với Giấy chứng nhận do huyện cấp

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

10 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động do thỏa thuận phân chia quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

18 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.

Tải về

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận

10 ngày làm việc

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

02 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân VN.doc

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

12 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ngay trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày cơ quan

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Tải về

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài

trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp cấp huyện

Tải về

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp cấp huyện

Tải về

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp

Tải về

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Trong ngày cơ quan

Phòng Tư pháp, UBND cấp xã

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

20 ngày làm việc

cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải về

Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

20 ngày làm việc

Chi cục Thi hành án dân sự

Tải về

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

chưa quy định

Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện

Tải về

Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường

chưa quy định

Đại diện của cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải về

Thủ tục Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

65 ngày lam việc

cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải về

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự

65 ngày làm việc

Chi cục Thi hành án dân sự

Tải về

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Không quá 30 ngày, Ở vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày

Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Tải về

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu

Không quá 30 ngày, Ở vùng sâu, vùng xa không quá 45 ngày

Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, Ở vùng sâu, vùng xa không quá 60 ngày

Chủ tịch UBND cấp huyện

Tải về

Thủ tục trả lại tài sản

05 ngày làm việc

cơ quan đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định thu giữ, tạm giữ, kê biên, tịch thu tài sản.

Tải về

Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường

05 ngày làm việc kể

UBND cấp huyện

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở

15 ngày làm việc

UBND cấp huyện

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ tư thục

20 ngày làm việc

Phòng giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ

20 ngày làm việc

Phòng giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

20 ngày làm việc

Phòng giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

20 ngày làm việc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục

25 ngày làm việc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập

35 ngày làm việc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập

30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

5 ngày làm việc

Hiệu trưởng trường tiểu học nơi chuyển đến.

Tải về

Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

Chưa quy định cụ thể

Hiệu trưởng nhà trường nơi đến

Tải về

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) đối với đơn vị cấp cơ sở

07 ngày làm việc

Phòng giáo dục và đào tạo, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Nội vụ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện

Tải về

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

40 ngày làm việc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tải về

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải thể hoạt động nhà trường, nhà trẻ

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện

Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải thể trường tiểu học

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

35 ngày làm việc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tải về

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tải về

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải về

Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Không quy định

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải về

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS

Do sở giáo dục và đào tạo quy định

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải về

Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổ

65 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng giáo dục và đào tạo

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Cấp giấy phép quy hoạch xây dựng cho dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện

45 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án điều chỉnh QH chi tiết XD khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư XD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

25 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết XD điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức KD trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

TThủ tục thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án ĐTXD

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án ĐTXD công trình

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án ĐTXD công trình theo hình thức kinh doanh

15 ngày làm việc

Phòng Quản lý đô thị hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa

03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Quản lý Đô thị

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh An Giang, Phòng Nội vụ cấp huyện

Tải về

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng Danh hiệu khóm, ấp, tổ dân phố văn hóa

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục xác nhận đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến

Chưa quy định

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh, Phòng Nội vụ

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

05 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

10 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

05 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

15 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

03 ngày làm việc

Phòng Nội vụ

Tải về

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG