Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã,phường

Tải về

Thủ tục xác nhận thường trú đơn xin học nghề

Trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục xác nhận đơn xin vào trường Khai Trí

Trong buổi làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục xác nhận đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục xác nhận đơn xin miễn, giảm học phí (trừ các xã biên giới thuộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn)

trong ngày làm việc hoặc 02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục xác nhận đơn xin miễn, giảm viện phí (trừ các xã biên giới thuộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn)

trong ngày làm việc hoặc 02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng (trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng (trợ giúp xã hội đột xuất)

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng (trợ giúp xã hội đột xuất)

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

không quá 07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

không quá 07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục niêm yết hồ sơ khai nhận di sản thừa kế

01 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực di chúc

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Không quá 02 (hai) ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Trong hoặc trong ngày làm việc tiếp theo

UBND cấp xã, phường lưu trữ hợp đồng, giao dịch

Tải về

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

trong ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

trong ngày làm việc

UBND cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

trong ngày làm việc

: UBND cấp xã, phường

Tải về

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Cấp bản sao từ sổ gốc

Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo

Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục xóa phương tiện thủy nội địa

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường chủ phương tiện thay đổi

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

03 ngày làm việc

UBND cấp phường, xã

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan ... ký phương tiện thủy nội địa.

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

chưa quy định cụ thể

Công an xã, phường,

Tải về

Thủ tục hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

chưa quy định cụ thể

Công an cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 02 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

giải quyết ngay

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

01 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 02 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng lý tạm trú tại Công an cấp xã

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục xóa đăng ký thường trú

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã,phường

Tải về

Thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục cấp đổi sổ hộ khẩu

không quá 03 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục tách sổ hộ khẩu

không quá 07 ngày làm việc

Công an xã, phường

Tải về

Thủ tục đăng ký thường trú

không quá 15 ngày

Công an xã, phường

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về

Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

13 ngày làm việc

UBND cấp xã,phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ sở giáo dục phổ thông, nghề nghiệp, đại học.

Tải về

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

25 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan có liên quan.

Tải về

Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ

35 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

15 ngày làm việc

UBND cấp xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về

Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan liên quan theo thẩm quyền.

Tải về

Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp -Điều 44 Thông tư số 05-BLĐ-TBXH-Bị tạm đình chỉ chế độ

10 ngày làm việc

UBND cấp xã,phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Hồ sơ, thủ tục giải quyết trợ cấp mai táng phí, trợ cấp một đối với thân nhân người có công với cách mạng từ trần

25 ngày làm việc

UBND xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tải về

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục xác nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

25 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục xác nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

30 ngày làm việc

Ủy ban nhân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục xác nhận đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của họ

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh, Sở Y tế.

Tải về

Thủ tục xác nhận đối với quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc bị bệnh “tâm thần”

30 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục xác nhận đối với người bị thương không thuộc lực lượng quân đội, công an

không qui định

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động- Thương binh và xã hội, cơ quan có thẩm quyền, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục xác nhận đối với người bị thương thuộc lực lượng quân đội đã phục viên, xuất ngũ

Không quy định.

UBND cấp xã, phường, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Cục Chính sách Quân khu, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và

Tải về

Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công

60 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ LĐTBXH, Văn phòng Chính phủ.

Tải về

Thủ tục giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ

30 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, Phòng Lao động - Thương binh binh và xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và X�

Tải về

Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

Không quy định

UBND cấp xã, BCHQS cấp huyện, Công an cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Công an cấp tỉnh; Cục Chính sách- Tổng cục chính trị, Cục Chính sách- Tổng cục Xây dựng lực lượng

Tải về

Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục lập hồ sơ giải quyết chế độ ưu đãi đối với “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đối với thân nhân của Bà mẹ

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường, Phòng LĐTBXH, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tải về

Thủ tục lập hồ sơ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

50 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

65 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục lập hồ sơ công nhận, giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 (Lão thành cách mạng) và thân nhân

55 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

01 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

01 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã, phường

Tải về

Thủ tục trợ cấp ưu đãi tuất liệt sĩ nuôi dưỡng (cha, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ là người cô đơn)

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Thủ tục trợ cấp ưu đãi có công nuôi liệt sĩ

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ngay trong ngày tiếp nhận

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi người chết là người nước ngoài cư trú

Tải về

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.

Tải về

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

03 ngày làm việc. Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.

Tải về

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới nơi công dân Việt Nam thường trú.

Tải về

Đăng ký khai tử lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết

Tải về

Đăng ký kết hôn lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú của hai bên nam, nữ.

Tải về

Đăng ký khai sinh lưu động

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ.

Tải về

Đăng ký khai tử

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử

Tải về

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

03 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Đăng ký kết hôn

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Đăng ký khai sinh

Ngay trong ngày

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải về

Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG