Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
05-Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

không quá 07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

không quá 07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng (trợ giúp xã hội đột xuất)

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng (trợ giúp xã hội đột xuất)

02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng (trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục lập hồ sơ đề nghị tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

05 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác định mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận đơn xin miễn, giảm viện phí (trừ các xã biên giới thuộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn)

trong ngày làm việc hoặc 02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận đơn xin miễn, giảm học phí (trừ các xã biên giới thuộc huyện Tịnh Biên, Tri Tôn)

trong ngày làm việc hoặc 02 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận đơn xin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận đơn xin vào trường Khai Trí

Trong buổi làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục xác nhận thường trú đơn xin học nghề

Trong ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường

Tải

Thủ tục cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi hàng tháng

07 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã,phường

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động