Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
Văn bản thủ tục hành chính

Số

Nội dung trích yếu

Cơ quan ban hành

Ngày ký

1311-QĐ-UBND

Ban hành quy chế xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

12/05/2016

2688-QĐ-UBND

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

29/10/2018

3209-QD-UBND

ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

17/12/2018

3208-QD-UBND

ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang

Ủy ban nhân tỉnh An Giang

17/12/2018

3027-QD-UBND

Việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa và lĩnh vực lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

30/11/2018

Nghị định 61

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ

23/04/2018

Quyết định số 374/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

23/02/2018

3405-QD-UBND

việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

14/11/2017

2311-UBND-VX

Về việc kiểm tra công vụ trên địa bàn tỉnh

UBND thành phố Châu Đốc

21/08/2017

846-QĐ-TTg

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017

Thủ tướng Chính phủ

09/06/2017

45-2016-QĐ-TTg

Về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công

Thủ tướng Chính phủ

19/10/2016

2358-QĐ-UBND

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

03/08/2017

46-2017-QD-UBND

Quy định mức thu, chế đô thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoại làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

01/08/2017

43-2017-QD-UBND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

01/08/2017

42-2017-QD-UBND

Quy định mức thu, chế độ thu và quản lý lệ phí đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

01/08/2017

QD 1617

Về việc công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

29/05/2017

QD 2572

Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

15/09/2016

QD 2444

Ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang

11/08/2017

  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG