Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
01 - Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

22 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã) chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan

Tải

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

10 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã).

Tải

Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (đối với UBND huyện) hoặc Phòng Kinh tế (UBND thành phố, thị xã)

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động