Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
13-Lĩnh vực đấu thầu

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu áp dụng cho tất cả các cấp

Thời gian thẩm định tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

Tải

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu,Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị trong vòng 20 ngày, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền

Phòng Tài chính - Kế hoạch (Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp huyện)

Tải

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu

07 ngày làm việc đối với chủ đầu tư và bên mời thầu, 05 ngày làm việc đối với người có thẩm quyền

Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động
GÓP Ý VĂN BẢN
DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG