Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
14-Lĩnh vực hộ tịch

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ngay trong ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

12 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

12 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

15 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

05 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

02 ngày làm việc

Phòng Tư pháp

Tải

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ

Phòng Tư pháp

Tải


  • <1>
Hình Ảnh Hoạt Động