Chào mừng đến với Trang Thông tin điện tử thành phố Châu Đốc !
19-Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Nội dung

Thời gian

Cơ quan thực hiện

Tải về

Thủ tục Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi.doc

65 ngày làm việc

Cơ sở giáo dục mầm non, Phòng giáo dục và đào tạo

Tải

Thủ tục Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS.doc

Do sở giáo dục và đào tạo quy định

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải

Thủ tục Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS

Không quy định

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Tải

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học.doc

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục thành lập nhà trường, nhà trẻ

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp xã

Tải

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

35 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập

35 ngày làm việc

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tải

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

40 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

15 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục giải thể trường tiểu học

20 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn - UBND cấp huyện

Không quy định

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Thủ tục giải thể nhà trường, nhà trẻ tư thục

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải

Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập

10 ngày làm việc

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Tải


Hình Ảnh Hoạt Động